Het Parochiehuis Bakel

Gebruiksvoorschriften

In de voorschriften wordt verstaan onder:

1. Huurder:
Verenigingen, instellingen, personen enz. welke gebruik maken van lokaliteit(en) van “Het Parochiehuis” te Bakel op huurbasis.

2. Verhuurder:
Stichting gemeenschapshuis “Het Parochiehuis Bakel”.

Artikel 1
Het gebruik geldt voor de tijden, voor de lokaliteit(en) en bijbehorende terreinen van “Het Parochiehuis” zoals die door de beheerder zijn aangegeven en/of zoals overeengekomen in een huurovereenkomst.

Artikel 2
De vergoeding die voor het gebruik is bepaald, moet worden voldaan binnen één maand nadat het te betalen bedrag middels een nota aan de huurder ter kennis is gebracht. Indien de vergoeding niet binnen de daarvoor gestelde termijn is voldaan, eindigt het gebruik automatisch en zonder ingebrekestelling, onverminderd de verplichting van de huurder tot betaling van de verschuldigde vergoeding en andere kosten. Incidentele huurders dienen de verschuldigde huur direct na gebruik van de lokaliteit(en) te voldoen aan de beheerder of, en dat bij voorkeur, via de bankrekening van de stichting.

Artikel 3
Van de diverse lokaliteiten van “Het Parochiehuis” mag geen gebruik worden gemaakt:
a. wanneer deze nodig zijn bij calamiteiten
b. wanneer deze naar het oordeel van de beheerder/verhuurder niet geschikt zijn voor gebruik of nodig zijn voor een ander doel.
De verhuurder behoudt zich in ieder geval het recht voor de lokaliteiten maximaal drie keer per jaar op dezelfde dag van de week voor andere doeleinden te gebruiken dan overeengekomen met de huurder.

Artikel 4
De huurder zal de lokaliteit(en) van “Het Parochiehuis” en de bijbehorende terreinen uitsluitend gebruiken voor die activiteiten waarvoor de lokaliteit(en) in gebruik is opgegeven en binnen de overeengekomen tijdsduur. Wel wordt aan de huurder gelegenheid geboden, binnen een tijdsbestek van 10 minuten vóór de aanvang en/of na afloop van de geplande activiteit zich om te kleden en de ruimte in gereedheid of weer in de normale staat te brengen.

Artikel 5
Verhuur van de lokaliteiten ten behoeve van voor publiek toegankelijke optredens (bijvoorbeeld toneel, muziek, dans, film, enz.) kan uitsluitend plaatsvinden via de programmacommissie van “Het Parochiehuis”.

Artikel 6
De huurder wordt geacht ten volle bekend te zijn met het door hem in gebruik ontvangene.

Artikel 7
Voor ongevallen die in “Het Parochiehuis” of op de bijbehorende terreinen plaatsvinden, draagt de beheerder c.q. de verhuurder generlei verantwoordelijkheid. De beheerder/verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van derden.

Artikel 8
De huurder is verplicht de bij hem in gebruik zijnde lokaliteit(en) van “Het Parochiehuis” de bijbehorende terreinen en de inventaris in behoorlijke staat te houden. Alle beschadigingen die tijdens het gebruik ontstaan dienen onmiddellijk aan de beheerder te worden gemeld. Eventuele herstellingen geschieden vanwege de verhuurder. Indien daarvoor termen aanwezig zijn (schuld, nalatigheid, opzet, etc.) zullen de kosten van het herstellen worden verhaald op de huurder. De huurder zal deze kosten op eerste aanzegging vergoeden. Bij het constateren van de beschadigingen etc. wordt hiervoor zonder meer verantwoordelijk gesteld de huurder, die de lokaliteit(en) en/of de bijbehorende terreinen het laatst heeft gebruikt.

Artikel 9
Het beplakken en bespijkeren etc. van muren, plafonds en vloeren is niet toegestaan.

Artikel 10
Het is verboden:
a. de lokaliteiten en terreinen te betreden en later te verlaten dan is overeengekomen.
b. in de lokaliteiten en op de terreinen aanwezig te zijn zonder verantwoordelijke leiding.
c. rijwielen in het gebouw of op de terreinen te stallen, ander dan op de daarvoor aangewezen en ingerichte plaatsen.
d. in de lokaliteiten kaarsen of open vuur te ontsteken.

Artikel 11
Van de diverse apparatuur en inventaris mag alleen gebruik gemaakt worden onder leiding van een verantwoordelijk leid(st)er en met toestemming van de beheerder. De apparatuur dient na gebruik op de daarvoor aangegeven plaats te worden teruggezet. De lokalen moeten na gebruik bezemschoon verlaten worden en het bewaren van verenigingsmateriaal in de lokaliteiten wordt slechts toegestaan met speciale toestemming van de beheerder en in ieder geval in de daarvoor bestemde kasten.

Artikel 12
Op eerste aanwijzing van de beheerder is huurder verplicht het voor zijn/haar activiteiten te produceren geluid terug te brengen tot voor andere huurders en omwonenden aanvaarbaar niveau, dit o.a. middels het sluiten van de deuren.

Artikel 13
De verwarming in de diverse lokaliteiten wordt uitsluitend door de beheerder geregeld.

Artikel 14
De huurder is gehouden bij het gebruik van elektriciteit en water de nodige zuinigheid in acht te nemen.

Artikel 15
De huurder is verplicht de aanwijzingen van de beheerder op te volgen en alle bijzonderheden aan hem te melden.

Artikel 16
De lokaliteiten mogen door de huurder niet aan anderen in gebruik worden gegeven.

Artikel 17
Er mogen in het gebouw uitsluitend dranken worden gebruikt welke worden verstrekt via de bar of uit de koelkasten in de vergaderkamers. Zo is het ook niet toegestaan gebruik te maken van catering van buiten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 18
In principe dienen de consumpties te worden afgehaald aan de bar tegen contante betaling. De bar is geopend tot maximaal één uur na de activiteit. De beheerder is bevoegd om de bar vanaf 23.30 uur te sluiten.

Artikel 19
De prijzen van de diverse consumpties worden door de verhuurder vastgesteld.

Artikel 20
Bij overtreding van de voorgaande bepalingen en bij verkeerd gebruik kan de toegang tot het gebouw en de daarbij behorende terreinen door de beheerder worden ontzegd, terwijl bij herhaling de vereniging door de verhuurder van gebruik wordt uitgesloten.

Artikel 21
De huurder dient de nader door de verhuurder vast te stellen voorschriften in acht te nemen.

Artikel 22
In alle gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien beslist in eerste instantie de beheerder. De door de beheerder genomen beslissingen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de verhuurder. Bij eventuele geschillen gelieve de huurder dit zo spoedig mogelijk te melden aan de verhuurder. Bovendien vindt er jaarlijks in het najaar een vergadering plaats van de huurders, waarbij allerlei zaken ten aanzien van feitelijk gebruik aan de orde kunnen worden gesteld.

Disclaimer Parochiehuisbakel.nl

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Parochiehuis Bakel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Parochiehuis Bakel behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parochiehuis Bakel.